On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 21/07/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!?

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
11:35:15 - 05/07/2024
„В протокола на СИК № 131900164 като действителни са записани 296 гласа. Вещите лица не са извършили преброяване поради липса в чувала на пакет с действителни бюлетини за избор на общински съветници“
На 4-ти юни Адвминистративен съд – Пазарджик в лицето на съдия Веселка Златева – Кожухарова обяви за недействилен избора за общински съветници в община Пазарджик, произведен на 29.10.2023г. и обявен с решение № 313-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, изменено с решение № 367-МИ/04.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик.
От фактическата част от решението на съдия Златева става ясно, че по делото са приети като доказателства заверени копия от протоколите на всички СИК на територията на община Пазарджик - от № 131900001 до № 131900205. Също така „По повод направено по реда на чл.193 от ГПК от страна на жалбоподателите оспорване верността на част от протоколите на СИК, включително в частите им относно данните по чл.450, ал.2 от ИК - за разпределението на преференциите за кандидатите – и с оглед указанията, дадени с решение №1626 от 12.02.2024 г., постановено по адм.д.№11669/23 г. по описа на ВАС, съдът е открил производство по оспорване. Исканията по чл.193 от ГПК /приложим субсидиарно в първоинстанционното производство на основание чл. 144 от АПК/ освен допустими като своевременно предявени, са и относими - доколкото протоколите на СИК и ОИК са официални свидетелстващи документи с обвързваща съда материална доказателствена сила - и установяването на обстоятелства в противоречие със съдържанието им е възможно единствено по този процесуален ред“. Съдя Златева е допуснала и са изслушани основна и две допълнителни съдебно-технически експертизи, изготвени от вещи лица, които в присъствие на страните и/или на техни представители са извършили оглед и повторно преброяване на изборните бюлетини в 49 СИК.
В резултата на това в заключението на основната и допълнителните експертизи са установени различия измежду отразеното в някои от протоколите на СИК и констатираното от вещите лица.
Ето и някои по-фрапиращи несъответствия:
В почти всички проверени протоколи са установени разлики в броя на действителните и недействителните бюлетини , при ри отваряне на чувал с изборните материали вещите лица са констатирали, че върху него липсва лепенката с подписи на комисията и печати, с която следва да бъде опакован, съгласно указанията на ЦИК.
И още:
„В протокола на СИК № 131900057 като действителни са записани 142 гласа, докато вещите лица са преброили 195 такива, или 53 гласа разлика. Съответно в протокола са записани 83 недействителни гласа, а ВЛ са отчели 30 гласа, или 53 гласа разлика. Няма разлика в отчетените гласове и преференции при преброяване на гласовете за „МК Земеделски народен съюз“ с №68“.
„В протокола на СИК № 131900164 като действителни са записани 296 гласа. Вещите лица не са извършили преброяване поради липса в чувала на пакет с действителни бюлетини за избор на общински съветници“.
„При отваряне на чувала с изборните материали вещите лица са констатирали, че същият не е затворен плътно и не е запечатан съгласно указанията на ЦИК, като има възможност за поставяне или изваждане на материали“.
„В протокола на СИК № 131900162 като недействителни са записани 196 гласа, докато вещите лица са отчели 122 гласа, или 74 гласа разлика /в таблицата на стр.7 от приложение №1 към първото допълнително заключение погрешно е записано числото 130 недействителни гласа, преброени от експертизата, вместо 122 гласа, както е описано словесно подробно на стр.13 от експертизата, като именно поради начина на описание съдът възприема за вярно числото, описано с думи/. Има разлика в отчетените гласове за ПП„Движение за права и свободи“ с №57, като в протокола са отразени 27 гласа, докато вещите лица са преброили 93 гласа, или 66 гласа разлика. Не са отразени по 1 бр. преференция за №101 и №112“.
По-нататък в съдебния акт се казва още:
„Съдът приема за успешно и оспорването на протокол на СИК №164 – предвид липсата на действителни бюлетини и оттам обективната невъзможност да се извърши проверка за съответствие между отразеното в него и действителното фактическо положение.
Горното налага извода, че в оспорените части, а по отношение на протокол на СИК №164 – изцяло – протоколите не удостоверяват обективно получения изборен резултат и в този смисъл са неистински – неверни“.
В съдебното решение е записано още: „При извършената служебна проверка съдът не установи да са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила при работата на ОИК – Пазарджик.
Оспореното решение, обаче, е взето при съществено нарушение на материалния закон.
По силата на разпоредбата на чл. 459, ал. 7 ИК съдът е длъжен да провери основанията за законосъобразност на оспореното решение на ОИК – Пазарджик, като разглежда само обстоятелствата, посочени в жалбата“. В заключени съдия Златева пише:
„В съдебната практика и в правната доктрина многократно е правено разграничение кога нарушението е съществено и кога е несъществено - предвид липсата на легално определение на тези понятия. Прието е, че нарушението е съществено тогава, когато то само по себе си опорочава процедурата, т.е. допускането му се отразява на съдържанието на акта и ако не е било допуснато, то крайният резултат би бил различен.
Това изискване за тълкуването и прилагането на изборните норми е възприето от Конституционния съд на Република България в решение №13/28.11.2013г. по конст. д. №14/2013г., решение №9/26.11.2009г. по конст. д. №8/2009г., решение №2 от 16.02.2010г. по конст. д. №10/2009г., решение №5 от 9.07.2013г. по конст. д. №13/2013г. - които касаят законността на избори за народни представители, но дават разрешение на принципни въпроси - за да бъдат обявени изборите за незаконни, трябва да се констатира едновременно наличието на две предпоставки:
- съществени, особено тежки нарушения на изборния процес, относими към основополагащите демократични конституционни принципи на избирателното право - общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване - чл. 10 от Конституцията
- тежестта на тези нарушения да е от такова естество, че да е невъзможно да се установи действителната воля на избирателите".
Според съдия Златева: Изключително съществено нарушение на изборния процес е липсата в чувала с изборните книжа на СИК № 131900164 на пакета с действителни бюлетини за избор на общински съветници. В протокола на СИК като действителни са записани 296 гласа, но поради липсата на бюлетините обективно невъзможно е да се извърши проверка за съответствие между отразеното и действителното фактическо положение. Евентуално констатирано несъответствие в броя отразени действителни и недействителни гласове би довело до следваща промяна на избирателната квота за общински съветници, която промяна би била и по-значителна в зависимост от разликата в преброените и отразените гласове; би могло да доведе и до промяна в броя гласове за някоя партия и/или коалиция, щото да й даде или да я лиши от мандат; би могло с оглед броя дадени преференции да размести местата в листата на кандидатите за общински съветници – напр. в листата на МК Земеделски народен съюз.
Нещо повече, хипотетично тези 296 гласа биха могли да са дадени само за една партия, коалиция или местна коалиция. Тогава всяка една от тях, която е получила над 426 гласа /722 гласа общинска избирателна квота - 296 гласа/, би получила мандат в Общинския съвет – Пазарджик. В случая ПП „Има такъв народ“, която е с отразени в протокола на ОИК - Пазарджик 654 гласа, има реална възможност да получи мандат в Общински съвет – Пазарджик“.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.
Прочетена 26845 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg