On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Четвъртък, 20/06/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето
Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?!

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
17:04:25 - 07/07/2023
Експерти и свидетели доказаха наличието на редки животински видове в участъка, предвиждан за бъдеща кариера
Над 100 души се събраха в центъра на Синитово миналото лято, за да се обявят категорично против кариера до домовете им.
До месец, считано от днес, 7 юли, Административен съд – Пазарджик, в лицето на съдия Ева Пелова ще се произнесе дали приема жалбата на „Еко хидро - 90“ срещу отрицателното становище на експертната комисия и последвалия го отказ на директора на РИОСВ – Пазарджик фирмата на Георги Делчев да разработва кариера до с. Синитово и добива мрамор от нея. Преди състоялото се вчера заседание на съдебния състав няколко бяха отлагани заради липсата на готовност с двете експертизи - съдебно-техническа и съдебно-екологична. Смениха се и трима съдии по делото.
На вчерашното заседание бяха дискутирани двете горецитирани експертизи. Автор на съдебно-техническата е Тодор Милев – геодезист, а съдебно-екологичната е разработена в две части. В частта от въпроси, свързани с растенията, растителните съобщества и природните местообитания, които са предмет на опазване в защитената зона, автор беше Владимир Велев – биолог-еколог-фитоценолог. В частта за защитените животински видове Розов скорец, Белоопашат мишелов, Скално врабче, Турилик - гл. ас. д-р Невена Иванова от Института по биоразнообразие и екосистеми изследвания - БАН и гл. ас. д-р Боян Мичев от същия институт. Потвърди се наличието на тези птици и гнезденето им в района на кариерата.
Бяха разпитани и двама свидетели – орнитолози, които заявиха, че години наред са наблюдавали гореизброените животински видове в участъка, в който „Еко хидро - 90“ възнамерява да изгради и експлоатира кариерата за мрамор.
Припомняме, че Административен съд – Пазарджик в лицето на първия поред съдия Ингилизов на закрито заседание на 17 октомври 2022 г. уважи поисканото от адвокатите на РИОСВ – Пазарджик, Сдружение „ЕкоСинитово“ и Кметство Синитово назначаване на комплексна експертиза по делото на „Еко хидро - 90“ срещу РИОСВ – Пазарджик относно казуса за спряната процедура за кариерата за мрамори до с. Синитово. На заседанието от 31 октомври 2022 г. за вещи лица бяха определени Любомир Профиров със специалност биолог-еколог, Владимир Велев в качеството му на биолог-еколог-фитоценолог, геодезиста Славка Бурова и Светослав Цветков - зоолог.
Припомняме също, че на предишно заседание по делото представителите на РИОСВ – Пазарджик, Сдружение „ЕкоСинитово“ и Кметство Синитово оспориха за пореден път изготвената експертиза от вещото лице биологът по образование Веселин Вълчанов,при нейното разглеждане. Адвокатите поискаха от съда да бъде разработена комплексна експертиза със същата цел. Тя трябва да отговори на въпроси за негативното влияние на инвестиционното предложение върху защитените видове растения и птици, както и върху защитените зони. При изготвянето на експертизата да вземат участие орнитолог, фитоценолог и геодезист, уточниха тогава Чапразова – адвокат на РИОСВ, Илко Борисов – представляващ Кметство Синитово и Малина Златева – адвокат на Сдружението „ЕкоСинитово“. Съдия Ингилизов тогава им даде 7-дневен срок, в който писмено да аргументират искането си и да поставят въпросите си към съответните специалисти – вещи лица.
Преди това съдия Ингилизов удовлетвори искането на Сдружението „ЕкоСинитово“ да бъде конституирано като страна по делото, а на заседанието не се появи представляващата Община Пазарджик Петя Кирова, която в предишни съдебни заседания изрази недвусмислена позиция в подкрепа на искането на „Еко хидро - 90“ да разработва кариерата въпреки категоричното отрицателно становище на експертната комисия и последвалия отказ на директора на РИОСВ – Пазарджик.
През месец август 2021 г. се разбра, че мераклията да изгради и експлоатира кариера за строителни материали – мрамори и доломити, в непосредствена близост до с. Синитово „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД е внесло молба в Административен съд – Пазарджик, с която се обжалва взетото от експертната комисия и узаконено с подписа на директора на РИОСВ – Пазарджик Костадин Гешев решение за забрана на въпросната кариера. Инвеститорът е имал право на избор пред кого да обжалва – съда или министъра на околната среда и водите и е избрал съдебния контрол.
На 6 август 2021 г. директорът на РИОСВ - Пазарджик Костадин Гешев издаде Решение по ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда), с което не одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за открит добив на строителни материали – мрамори и доломити, от находище „Малкото меше“ в землището на пазарджишкото с. Синитово, съобщиха тогава от екоинспекцията. Желаещ да разработва кариера на мястото беше дружеството „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, което преди това получи разрешение от Министерски съвет през 2014 г. и по-късно изпълни геоложко проучване върху концесионната площ, като изчисли запасите от полезни изкопаеми.
В хода на процедурата по ОВОС са направени консултации със заинтересованите лица, се казваше още в прессъобщението на РИОСВ. По време на обществените обсъждания са поставени въпроси за въздействието на взривните работи върху къщите на хората, за замърсяването на въздуха, както и за влиянието на кариерата върху защитените зони и кумулативния ефект с вече работещи кариери в района. Засегнатото население смята реализирането на инвестиционното намерение за неприемливо. Експертите на РИОСВ - Пазарджик мотивирано определят, че реализирането му ще доведе до значителни отрицателни въздействия върху природни местообитания и върху популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в Защитени зони “Бесапарски ридове“ и “Бесапарски възвишения“. Режимите на тези защитени зони забраняват разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства. Площадката на инвестиционното намерение попада изцяло в границите и на двете защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Освен това, в границите на инвестиционното предложение се установиха местообитания на защитените видове розов скорец и скално врабче, за които е забранено увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция, а именно там се предвижда добив на подземни богатства, което би унищожило местообитанията на тези защитени видове.
Заради това и на основание чл. 19, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се одобрява осъществяването на разгледаното инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали - мрамори и доломити, от находище „Малкото меше“, землище на село Синитово, завършваше прессъобщението на екоинспекцията.
Важно е да се припомни също, че „Еко – Хидро 90” успя да внесе предложението си в МРРБ за него през 2008 г. броени дни преди влизането на приетите забрани за разкриване на нови и разширяване на съществуващи кариери на територията на защитените зони “Бесапарски ридове” и “Бесапарски възвишения”.
Инвестиционното предложение предвижда добив на строителни материали - мрамори и доломити, от находище „Малкото меше” в землището на с. Синитово за задоволяване нуждите на строителна дейност. Срокът на концесията е 35 години, като се предвижда да бъдат добити 1 512 000 кубически метра плътна скална маса. Количеството е определено след проведени детайлни геологопроучвателни работи въз основа на договор от 27. 05. 2015 г. за проучване на строителни материали между министъра на енергетиката и “Еко – Хидро 90”.
Находището се предвижда да се експлоатира чрез пробивно – взривния способ, като се предвижда да се извършват 4 взривявания годишно. Едрите късове пък ще бъдат натрошавани допълнително с помощта на подходяща механизация. При дневна производителност 516 тона се пресмята, че при извозването на готовата суровина до базата на дружеството в Пазарджик при ползване на самосвали с товароподемност 25 тона ще са необходими около 5 преминавания на час по пътя покрай Синитово към областния център.
Отрицателни становища депозираха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Сдружение за аграрни и екологични проекти - ГЕО, представлявано от управителя си Васил Къдринов, за които „Виделина“ подробно писа. Освен тях, отрицателни становища относно разработването на кариерата за мрамори и доломити до с. Синитово са депозирали още над 10 организации и фирми, между които Църковно настоятелство при цъква „Св. Вел. Георги“, читалище „Съзнание - 1927“, ЛРД - Синитово, ОУ „Васил Априлов“, ДГ „Мир“, ЧДГ „Доброта“, „Мел корект“ ЕООД, „Фобос 99“ ЕООД. Внесена е и подписка от жители на с. Синитово със 785 подписа против реализацията на инвестиционното предложенвие.
Междувременно в селото беше създаден Инициативeн комитет, който да предизвика провеждане на местен референдум по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. С Решение от 28.10.2019 г. на ОИК се обявяват резултатите от референдума, проведен на 27 октомври 2019 г. в с. Синитово, като въпрос №3 на него е формулиран „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на кариера за добив на мрамори“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“. От Решението на ОИК става ясно, че бюлетините с отговор „Не“ са 897 от 910 гласували и предложението по въпрос №3 не е прието. Впоследствие обаче се оказва, че вносителят на предложението за провеждане на референдума в лицето на общинската администрация на кмета Тодор Попов не е успяла да пресметне правилно необходимия срок от вземането на решението от ОбС до деня на гласуването и съдът обяви референдума за невалиден. Същото упражнение се повтори и тази година.
Няколко дни преди провеждането на заседанието на експертната комисия към РИОСВ - Пазарджик над 100 души откликнаха на поканата на Инициативния комитет против откриване на кариерата и се събраха на площада в центъра на селото, за да демонстрират категорично отрицателното си отношение към разработването й. Можеха да се видят и десетина транспаранта, чрез които се искаше Синитово да не се покрива с боклук и да остане чисто, за да може да задържи младите си хора. За да окажат подкрепа на синитовци, на събирането присъстваше и група от съседното село Мирянци, които пък имат проблеми със съществуваща там баластриера. Очакваше се и пристигането на жители на Огняново в знак на солидарност с домакините.
В деня на заседанието на експертната комисия пък пред сградата на РИОСВ присъстваха представители на населението на с. Синитово, които също с транспаранти показаха отношението си към това да се даде зелена светлина на кариера в близост до домовете им.
Прочетена 36472 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg