On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Сряда, 27/01/2021     e-mail: videlinabg@abv.bg
АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
09:11:08 - 08/01/2020
Ред е на Административен съд - Пазарджик
Със свое решение от вчера, 7 януари, Общинската избирателна комисия (ОИК) – Септември, отказа предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Септември Марин Василев Рачев въз основа на постъпил сигнал от Емил Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”.
Решението на ОИК - Септември подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд Пазарджик.
Ето и поименното гласуване на състава на ОИК - Септември:
Мануел Христов Манчев, председател на ОИК - НЕ
Али Ахмедов Чешмеджиев, зам.-председател - НЕ
Миглена Любенова Дачева, зам.-председател - НЕ
Васил Стефанов Мезов, секретар - ДА
Павлинка Станоева Церовска, член - НЕ
Павлина Александрова Чеширова, член - НЕ
Ирина Стоянова Танева, член - ДА
Любка Василева Йорданова, член - НЕ
Нонка Петрова Кекова, член - ДА
Валя Спасова Ал Самара, член - НЕ
Стефан Йорданов Димитров, член - ДА
Вера Иванова Дончева, член – НЕ
Мнения на членове на ОИК – Септември, без редакторска намеса:
Вера Иванова Дончева:
Според мен, след като това се е случило в мандат 2015 г. – 2019 г. не следва да се прекратяват пълномощията на кмета на Община Септември, тъй-като се касае за друг мандат. Ако Марин Василев Рачев не се беше кандидатирал тази разпоредба на ЗМСМА не би била приложима, а съгласно решението на ВАС щеше да дължи само разноски. Според мен това нарушение е било в преден мандат и няма общо с този мандат.
Васил Стефанов Мезов:
Считам, че да разсъждаваме по решението на ВАС е несериозно и наивно. Затова съгласно предписаните ни от закона правомощия трябва да го приложим буквално и да отстраним кмета на Община Септември.
Стефан Йорданов Димитров:
Според становището, че трябва да гледаме на настоящия казус от позицията на мандатността е неправилно. Ако то би било правилно ние с вас нямаме място тука, да разсъждаваме по казуса. За казуси, касаещи предходния мандат компетентна би била предходната ОИК Септември. Аз считам обаче, че мандатността, към която ни насочва и становището на г-н Рачев е без значение, важно е дали е влязло в сила решението на КПКОНПИ, по отношение на кой е влязло в сила и дали към настоящия момент същото лице упражнява пълномощията си на публична фигура. Кмета Рачев от мандат 2015 – 2019 г. по никакъв начин не се различава от кмета Рачев от мандат 2019 – 2023 г. Обстоятелството че към настоящия момент заема същата длъжност по отношение на която е установен конфликт на интереси е достатъчно, за да бъде обявено прекратяване на пълномощията, независимо че касае нов мандат. Ние просто трябва да обявим предсрочното прекратяване на пълномощията. Ние действаме при условията на обвързана компетентност. Ако е правилна тезата за мандатността, то с оглед технологичното време за осъществяване на процедурите, то правните последици от установяване на конфликт на интереси би имало значение само за първата година от мандата.
Ирина Стоянова Танева:
Считам че ЗМСМА в частта на чл. 42, ал. 1, т. 11 е категоричен, че при влязло в сила решение за установяване на конфликт на интереси, ОИК предсрочно обявява прекратяване пълномощията на кмета. Поради изложеното, считам че трябва членовете на комисията да изпълнят това свое задължение. Никъде не се споменава в закона за определен мандат или срок. Единственото условие е: „при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси.” Апелирам към стриктно спазване на законовите разпоредби от страна на членовете на ОИК.
Мануел Христов Манчев:
Във връзка с направените до настоящия момент изказвания – в чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА изрично е предвидена обжалваемостта на отказите на ОИК по ал. 4 от закона, следователно ОИК може да постанови, както решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, така и решение, с което да постанови отказ за прекратяване на пълномощията му, което е обжалваемо по предвидения в закона ред. По отношение на установяването на конфликт на интереси в края на мандата на съответния кмет в тази връзка безнаказаността на съответния кмет, в края на мандата му – следва да се подчертае че предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на основание чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА е само едно от последствията при установяването на конфликт на интереси.
ЗМСМА предполага прекратяване на правомощията на действащ кмет по отношение на когото е установен конфликт на интереси при и по повод изпълнение на служебните му задължения. Следователно, доколкото установеният конфликт се отнася за предходен мандат, то тази Общинска комисия, назначена за нуждите на настоящия мандат, следва да направи разграничение между периода, в който този конфликт е установен и текущия мандат, който е различен и, теоретично, можеше да е друга личността, която изпълнява длъжността кмет.
Припомняме, че на 3 януари, Върховен административен съд (ВАС) отмени решение от 10.12.2018 г. на Административен съд – София-град, и вместо него постанови: отхвърля жалбата на кмета на община Септември Марин Рачев срещу решение от 31.05.2018 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и осъжда Рачев да заплати на КПКОНПИ юрисконсултско възнаграждение 200 лева за производството пред двете съдебни инстанции. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.
Прочетена 3823 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg