On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Вторник, 16/04/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
22:30:12 - 16/06/2019
Възниква въпросът как под изграден павилион срещу МБАЛ – Пазарджик ще се ремонтират 6 канализации, две от които, обслужващи болницата
Павилионът на Атидже Алиева, изграден върху 6 канализации.
С настоящия материал, колкото и да изглежда на пръв поглед дребен и частен проблемът, който разглежда, поставяме на вниманието на обществеността, Община Пазарджик и компетентните държавни институции два проблема, които, според нас, са от съществено значение за всички. Първият касае върховенството на закона, което някак си остана на втори и трети план през последните години от развитието както на страната ни, така и на общината, а вторият е чисто прагматичен и се отнася до това нормално ли е властимащите със свои действия и решения да нарушават съществуващите закони и да залагат нови и нови проблеми за в бъдеще, които в конкретния случай могат да имат и доста сериозни последици?
Преди няколко месеца почти срещу входа на МБАЛ – Пазарджик се появи доста голям павилион, разделен на четири секции. От около седмица една от тези секции вече функционира, което предполага получаването от собственика му на акт 16. Въпреки подадените сигнали от съседи на въпросното съоръжение до почти всички компетентни институции за появата на съществен проблем! А този проблем не е от сега, той датира от 3 години и за него въпросните институции са били сезирани незабавно, но без на практика никакъв ефект. И е създаден от действия на Община Пазарджик, свързани с бивш неин имот, върху който в момента е построен въпросният павилион. Но да проследим хронологично събитията, за да стане ясно на всички читатели за какво точно става дума.
През 2012 г. Община Пазарджик продава на търг свой урегулиран поземлен имот в кв. 415 по регулацията на града с настоящ идентификатор 55155.503.919 по КК и КР. Въпросният парцел е с площ от около 130 кв. м и се намира върху част от съществувалия дотогава пазар срещу държавното болнично заведение. И е продаден с тежест, която налага съществени ограничения за бъдещо строителство върху него! Именно тези ограничения отблъскват желаещите да го закупят и той е изтъргуван на началната обявена цена от само 9 хил. лв. на единствения явил се желаещ Атидже Алиева. За сравнение ще посочим, че за съседен имот от 44 кв. м само 2 години по-рано Общината е получила над 30 хил. лв. или при съпоставка на квадратури и цени 10 пъти повече! Това обаче е само едната страна на нещата. Втората е доста по-неприятна и касае причината за наложените тежести и забрани за строителство. Причината е преминаването под имота на, забележете, 6 канализационни тръби и наличието в него на ревизионна шахта. При това две от тези тръби идват от МБАЛ – Пазарджик и са с диаметри по 400 мм! Други две отвеждат отпадните води от съседни търговски обекти и достигат до ревизионната шахта, която се оказва в границите на продадения парцел и е надлежно оградена от новия му собственик. Ето защо са били ограниченията за строителството, които пък са довели до символичната цена, на която е бил продаден от предишния си собственик Община Пазарджик. Въпросът е, защо и на какво основание през 2016 г. същата тази Община в лицето на главния си архитект, решава, че тези тежести трябва да отпаднат, което автоматически разрешава поставянето на павилиона от новия собственик на имота? Защото нищо не се променило, канализациите продължават да са си на място, а с разрeшеното вече строителство се прави невъзможно отстраняването на аварии в обсега на новото съоръжение! И още нещо – при продажбата на парцела лицето му е към ул. „Дунав”, а от 2016 г. е променено към ул. „Болнична”, което го прави значително по-атрактивен и дори само това би завишило значително продажната му цена!
Всички тези събития пораждат сериозно безпокойство у собствениците на два от съседните имоти с намиращи се върху тях търговски обекти, съседни на този на Атидже Алиева, чиито канализационни отклонения са заустени в ревизионната шахта. Още щом става ясно, че до тях ще се извърши строителство, през месец май 2017 г. Маргарита Ангелова и Златка Илчева сезират РО “Национален строителен контрол” (НСК) в лицето на шефа му инж. Руслан Райчев за опасностите от бъдещия обект. Райчев на свой ред уведомява Община Пазарджик, която е компетентният орган по ЗУТ за незаконното строителство относно обекти IV – VI категория, каквито са изградените от тях канализаци. Смислен отговор обаче от страна на Общината не последва, но не последват и мерки от РО НСК, въпреки че е в неговата компетентност е застрояването на парцела относно попадането под него на двете канализации на държавната болница, при аварии на които последиците ще са много по-сериозни!
През месец април тази година, когато павилионът е вече факт, нещо повече, навлязъл е и в съседния имот, за което ще е странно да съществува проект (но това, кой знае защо не интересува Общината и главния й архитект) Маргарита Йовчева отново се обръща с писмо - молба към шефа на РО НСК – Пазарджик. В нея потърпевшата задава няколко въпроса, между които:
- При закупуването на имота от Община Пазарджик лицето на имота е било с административен адрес ул. „Дунав” 62. Законни ли са в момента входовете и лицето на имота да са към ул. “Болнична”?
- Законно ли е върху канализацията, обслужваща моя търговски обект и която е законно построена, да се изгради търговски обект, както и да се бетонира целият тротоар на ул. “Болнична” пред магазините му, като по този начин се ограничава достъпа ми до канализацията при бъдещи ремонтни дейности?
- Не изисква ли законът Атидже Алиева да измести канализацията за своя сметка от закупения от нея имот?
Както и преди 2 години, инж. Руслан Райчев препраща “по компетентност” молбата на Йовчева към Община Пазарджик. И също както преди две години в отговора на Общината на практика не се съдържа отговор. В него се потвърждава, че през 2016 г. е бил одобрен проект за промяна по време на строителството (въпреки че строителство не се извършвало) и е била издадена съответната заповед, но не се казва на какво основание са отпаднали тежестите за извършване на строителни дейности!!! Със същия проект била отнета част от площта на имота на Алиева с цел ревизионната шахта на канализацията да остане извън габаритите на сградата и “осигуряване на свободен достъп за обслужване от експлоатационното дружество”. На практика обаче въпросната шахта продължава да е оградена и контролирана от собственика на парцела. Металната конструкция на бившия пазар пък била демонтирана и предадена на БМ СУОПНД с приемо – предавателен протокол. Нещо доста учудващо предвид факта, че и в момента ясно се вижда, че вертикални части от въпросната конструкция се намират в стените на новия търговски обект?!?
Последния ход, който предприемат потърпевшите, е да сезират РЗИ - Пазарджик на 14 май т. г. с жалба, в която се акцентира, че под застроения вече имот с идентификатор 55155.503.919 по КК и КР на град Пазарджик преминава канализационна тръба с диаметър 400 мм от болницата и ремонтните дейности ще бъдат невъзможни поради изграждането на павилиона върху него. В нея те изразяват опасенията си, че в резултат на това е възможно да бъде застрашена тяхната собственост, както и сериозно да бъде затруднено и дори спряно функционирането на МБАЛ – Пазарджик.
По информация на „Виделина” тази молба също е препратена по компетентност към Община Пазарджик, но до момента отговор не е получен от авторите й. След като се запознахме с наличните преписки и съществуващи проекти, касаещи проблема, изготвихме запитване по Закона за достъп до обществена информация до Община Пазарджик с надеждата оттам да хвърлят светлина върху случая, както относно собствените им действия с бившия техен имот, така и във връзка с евентуални аварии и бъдещи ремонтни дейности. Ето го:
На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена информация за:
През 2012 г. Община Пазарджик е продала свой имот ПИ с идентификатор 551155.503.1476 по КККР, съставляващ УПИ VI – 918, Търговия, в кв. 415 по плана на гр. Пазарджик, намиращ се срещу входа на държавната болница, в който понастоящем е извършено строителство или е поставено преместваемо съоръжение. По информация на „Виделина“ въпросният имот е бил продаден с наложена тежест, ограничаваща строителството в него, поради което и получената сума е била в пъти по-малка от платеното за съседни имоти. Причината за наложените тежести е преминаването през имота на няколко канализации – две от които от МБАЛ „Пазарджик“ и 4, отвеждащи отпадни води от съседни обекти, като последните и едната от болницата заустват в ревизионна шахта, намираща се в същия имот. Впоследствие обаче по непонятни причини тези тежести отпадат без да се променя фактическото положение, за сметка на това пък се обръща лицето на имота от ул. „Дунав“ към ул. „Болнична“, което прави новоизграденият търговски обект значително по-атрактивен.
Във връзка с подготвяна публикация въз основа на читателски сигнали моля да ни отговорите на следните въпроси:
1. Каква е причината за отпадането на тежестите, ограничаващи строителството в имота, след като няма промяна в разположението на канализациите, минаващи през него?
2. Защо имотът е продаден с лице към ул. „Дунав“, а две години по-късно – през 2014 г. то е променено на ул. „Болнична“?
3. При положение, че едната канализация от болницата и няколко такива от съседни обекти заустват в ревизионна шахта на територията на имота, как ще се процедира при евентуална авария под вече изграденото съоръжение?
4. Смятате ли за редно даден имот да се продава при едни параметри, които в случая го поевтиняват поради невъзможността да се строи върху част от него, а впоследствие тези параметри да се променят в полза на купувача и в ущърб на съседи на същия имот, като един от тях е МБАЛ „Пазарджик“?
До момента отговор от Община Пазарджик нямаме, макар че запитването е депозирано на 10 юни, но вероятно заетостта на главния архитект Кръстьо Танков е голяма. Засега спираме дотук с надеждата, че скоро ще получим адекватен отговор не само от Общината, но и от други компетентни по казуса институции и няма това да бъде поредният заметен под килима проблем с непредвидими последици за вбъдеще.
Остатъците от бившия пазар, които се намират също в продаден имот от Общината.
Въпреки че уж навесите на пазара са предадени на Общината, добре се вижда наличието в стената на павилиона на част от металните им елементи.
Ето по какъв начин е отнета частта от имота на Алиева, в която се намира ревизионната шахта.
Вдясно на снимката е построената извън имота част от павилиона.
Прочетена 200982 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg