On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 28/02/2021     e-mail: videlinabg@abv.bg
АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
22:24:42 - 24/05/2019
Две страници от прословутото тефтерче.
Със свое определение от 9 май т.г. Окръжен съд – Пазарджик допусна обезпечение на бъдещ иск съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Искът е срещу Марин и Васка Рачеви, както и срещу още цял куп търговски дружества, чиито собственици или управители са техни роднини и близки и е на стойност 9 283 009 лв. Той ще трябва да бъде предявен в срок от 3 месеца от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), става ясно още от определението на съда. Ето и част от фирмите, фигуриращи в съдебния документ:
„Раян газ" ЕООД със седалище и адрес на управление – гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ №78, представлявано от управителя Ванюша Петрова.
„Ригел 63" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр, Септември, ул. „Сараньово" №1, вх. Б, ет. 2, представлявано от управителя Гергана Стоянова.
„Екотранс СВ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко" № 22, ет.6, представлявано от управителя Светла Димитрова.
„М и В Транс" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, бул. "Христо Ботев" № 57, ет. З, ап. 10, представлявано от управителя Владимира Бояджийска.
„Строителна техника ПЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ 64, вх. А, представлявано от управителя Владимира Бояджийска.
„Лео газ 80" ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Карабунар, област Пазарджик, ул. „Двадесет и пета“ № 16, представлявано от управителя Владимира Бояджийска.
„Имоти 85“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр Септември, ул. „Ал. Стамболийски" № 9, представлявано от управителя Гергана Стоянова.
„Акра зем“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Г. С. Раковски" № 15, представлявано от управителя Гергана Стоянова.
„Ръжанков“ ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета" № 16, представлявано от управителя Иван Ръжанков.
КПКОНПИ внася в съда със своя молба, базираща се на решение на комисията от 24 април т.г., изготвено въз основа на проверка за периода 10 години назад, считано от нейното начало – първите дни на февруари 2018 г. Тогава Марин Рачев беше задържан за 24 часа и му бяха предявени обвинения от Специализираната прокуратура в качеството му на действащ кмет на община Септември. Решението на комисията е базирано на 6 тома доказателствен материал, част от който и прословутото тефтерче, иззето от дома на Рачеви при направения в него обиск през февруари м.г.
Претенциите на комисията са за незаконно придобито имущество или за сдобиване с такова чрез средства от престъпна дейност и касаят както Марин и Васка Рачеви, така и собствениците и управителите на посочените търговски дружества.
Въз основа на молбата на КПКОНПИ Окръжен съд – Пазарджик налага възбрана върху банкови сметки на Васка Рачева и голям брой имоти, собственост на дружествата. След налагането на запора въпросните имоти няма да подлежат на разпоредителни действия от собствениците им, включително няма да могат да бъдат залагани в банки и кредитни институции.
Определението на Окръжен съд – Пазарджик подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив, но обжалването не спира неговото изпълнение и предстои издаването на две обезпечителни заповеди.
Ето и част от запорираните имоти и техните собственици:
Възбрана върху самостоятелни сгради с търговско предназначение, представляващи масивни едноетажни сгради, а именно:
1. Аптека със застроена площ от 23.40 кв. м;
2. Цех за месопреработка с площ от 245 кв. м;
3. Магазин за хранителни стоки с площ от 93.5 кв. м, ведно с терена под сградите с обща площ от 361.45 кв. м, представлявано 1/8 ид.части от УПИ I – Седмичен пазар, в кв. 140 по плана на гр. Септември, ведно с правото на строеж, придобити с постановление от 18.05.2017 г. на ЧСИ Деница Станчева от „Екотранс СВ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 46 000 лв.
Възбрана върху едноетажна масивна сграда с площ от 99 кв. м, находяща се в западната част на УПИ I – Седмичен пазар, кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември с адрес – гр. Септември, ул. „Сараньово“ №10А, придобита с договор №337/01.12.2016 г. и вписан от „Екотранс СВ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
Възбрана върху едноетажна масивна сграда с площ от 98 кв. м, находяща се в западната част на УПИ I – Седмичен пазар, кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември с адрес – гр. Септември, ул. „Сараньово“ №10Б. Придобита е с договор №338/01.12.2016 г. и е вписан от „Екотранс СВ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
Възбрана върху УПИ XVIII – За обществена жилищна сграда и закусвалня, кв. 114 по плана на гр. Септември с площ 1 997 кв. м, като в имота има незавършена масивна сграда за жилищен блок, подлежаща за събаряне. Придобит е с договор №65/08.03.2017 г. Вписано е от „Екотранс СВ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
Възбрана върху УПИ XVIII – Музей, административна сграда, търговия и услуги, кв. 109 по плана на гр. Септември с площ 2 700 кв. м, ведно с построената в него 4-етажна масивна сграда, завършена в груб вид, с РЗП от 2 378 кв. м. Придобит е с договор №66/08.03.2017 г. и е вписан от „Ригел 63“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 42 000 лв.
Възбрана върху УПИ VI – 2240 - Търговия и услуги, кв. 130 по плана на гр. Септември с площ 149 кв. м, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда, с площ 106 кв. м. Адрес - ул.“Сараньово“ №1Б. Придобит е с договор №339/01.12.2016 г. и е вписан от „Ригел 63“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
Възбрана върху УПИ XXI – 2240 – За търговия и услуги, кв. 130 по плана на гр. Септември с площ 65 кв. м, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда, с площ 55 кв. м. по плана за застрояване и регулация на Община Септември с адрес - ул.“Сараньово“ №1А. Придобит е с договор №336/01.12.2016 г. и е вписан от „Ригел 63“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 18 000 лв.
Възбрана върху сграда с идентификатор 55155.22.239.1 по кадастралната карта и регистри на гр. Пазарджик с адрес: гр. Пазарджик, местност „Сазлъка“, разположена в имот с идентификатор 55155.22.239 с площ от 1 537 кв. м с предназначение – За търговски обект. Придобит е с постановление от 31.03.2017 г. на ЧСИ Добромир Даскалов, вписано от „Имоти 85“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 85 000 лв.
Възбрана върху имот №385010 в землището на с. Варвара, местност „Бунара“ с площ 21.207 дка. Придобит е с постановление от 06.01.2017 г. и е вписано от „Акразем“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 15 000 лв.
Възбрана върху имот №385005 в землището на с. Варвара, местност „Бунара“ с площ 41.510 дка. Придобит е с постановление от 06.01.2017 г. и е вписано от „Акра зем“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 20 000 лв.
Възбрана върху имот №000020 в землището на гр. Септември, местност „Адата“ с площ 95.133 дка и с начин на ползване „Рибарник“. Придобит е с договор за продажба на общински имоти №196/08.06.2016 г. и е вписан от „Ръжанков“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 44 166 лв.
Възбрана върху УПИ IV – 967, в кв. 75 по плана на гр. Септември с площ 680 кв. м, с адрес - ул.“Княз Борис I“ №78. Придобит е с договор №211/24.06.2016 г. и е вписан от „Лео газ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 9 720 лв.
Възбрана върху недвижим имот №387007 в землището на с. Варвара, местност „Бунара“ с площ 14.966 дка. Придобит е с постановление от 27.04.2017 г. и е вписано от „Лео газ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 2 500 лв.
Възбрана върху имот №385006 в землището на с. Варвара, местност „Бунара“ с площ 14.225 дка. Придобит е с постановление от 14.02.2017 г. и е вписано от „Акра зем“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 7 000 лв.
Възбрана върху имот №013792 в землището на гр. Ветрен, местност „Байлови градини“ с площ 10.516 дка. Придобит е с постановление от 20.07.2016 г. на ЧСИ Добромир Даскалов и е вписано от „Акразем“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 6 600 лв.
Прочетена 48159 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg