On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Петък, 06/12/2019     e-mail: videlinabg@abv.bg
Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище
В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
22:24:42 - 24/05/2019
Две страници от прословутото тефтерче.
Със свое определение от 9 май т.г. Окръжен съд – Пазарджик допусна обезпечение на бъдещ иск съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Искът е срещу Марин и Васка Рачеви, както и срещу още цял куп търговски дружества, чиито собственици или управители са техни роднини и близки и е на стойност 9 283 009 лв. Той ще трябва да бъде предявен в срок от 3 месеца от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), става ясно още от определението на съда. Ето и част от фирмите, фигуриращи в съдебния документ:
„Раян газ" ЕООД със седалище и адрес на управление – гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ №78, представлявано от управителя Ванюша Петрова.
„Ригел 63" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр, Септември, ул. „Сараньово" №1, вх. Б, ет. 2, представлявано от управителя Гергана Стоянова.
„Екотранс СВ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко" № 22, ет.6, представлявано от управителя Светла Димитрова.
„М и В Транс" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, бул. "Христо Ботев" № 57, ет. З, ап. 10, представлявано от управителя Владимира Бояджийска.
„Строителна техника ПЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ 64, вх. А, представлявано от управителя Владимира Бояджийска.
„Лео газ 80" ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Карабунар, област Пазарджик, ул. „Двадесет и пета“ № 16, представлявано от управителя Владимира Бояджийска.
„Имоти 85“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр Септември, ул. „Ал. Стамболийски" № 9, представлявано от управителя Гергана Стоянова.
„Акра зем“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Г. С. Раковски" № 15, представлявано от управителя Гергана Стоянова.
„Ръжанков“ ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета" № 16, представлявано от управителя Иван Ръжанков.
КПКОНПИ внася в съда със своя молба, базираща се на решение на комисията от 24 април т.г., изготвено въз основа на проверка за периода 10 години назад, считано от нейното начало – първите дни на февруари 2018 г. Тогава Марин Рачев беше задържан за 24 часа и му бяха предявени обвинения от Специализираната прокуратура в качеството му на действащ кмет на община Септември. Решението на комисията е базирано на 6 тома доказателствен материал, част от който и прословутото тефтерче, иззето от дома на Рачеви при направения в него обиск през февруари м.г.
Претенциите на комисията са за незаконно придобито имущество или за сдобиване с такова чрез средства от престъпна дейност и касаят както Марин и Васка Рачеви, така и собствениците и управителите на посочените търговски дружества.
Въз основа на молбата на КПКОНПИ Окръжен съд – Пазарджик налага възбрана върху банкови сметки на Васка Рачева и голям брой имоти, собственост на дружествата. След налагането на запора въпросните имоти няма да подлежат на разпоредителни действия от собствениците им, включително няма да могат да бъдат залагани в банки и кредитни институции.
Определението на Окръжен съд – Пазарджик подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив, но обжалването не спира неговото изпълнение и предстои издаването на две обезпечителни заповеди.
Ето и част от запорираните имоти и техните собственици:
Възбрана върху самостоятелни сгради с търговско предназначение, представляващи масивни едноетажни сгради, а именно:
1. Аптека със застроена площ от 23.40 кв. м;
2. Цех за месопреработка с площ от 245 кв. м;
3. Магазин за хранителни стоки с площ от 93.5 кв. м, ведно с терена под сградите с обща площ от 361.45 кв. м, представлявано 1/8 ид.части от УПИ I – Седмичен пазар, в кв. 140 по плана на гр. Септември, ведно с правото на строеж, придобити с постановление от 18.05.2017 г. на ЧСИ Деница Станчева от „Екотранс СВ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 46 000 лв.
Възбрана върху едноетажна масивна сграда с площ от 99 кв. м, находяща се в западната част на УПИ I – Седмичен пазар, кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември с адрес – гр. Септември, ул. „Сараньово“ №10А, придобита с договор №337/01.12.2016 г. и вписан от „Екотранс СВ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
Възбрана върху едноетажна масивна сграда с площ от 98 кв. м, находяща се в западната част на УПИ I – Седмичен пазар, кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември с адрес – гр. Септември, ул. „Сараньово“ №10Б. Придобита е с договор №338/01.12.2016 г. и е вписан от „Екотранс СВ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
Възбрана върху УПИ XVIII – За обществена жилищна сграда и закусвалня, кв. 114 по плана на гр. Септември с площ 1 997 кв. м, като в имота има незавършена масивна сграда за жилищен блок, подлежаща за събаряне. Придобит е с договор №65/08.03.2017 г. Вписано е от „Екотранс СВ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
Възбрана върху УПИ XVIII – Музей, административна сграда, търговия и услуги, кв. 109 по плана на гр. Септември с площ 2 700 кв. м, ведно с построената в него 4-етажна масивна сграда, завършена в груб вид, с РЗП от 2 378 кв. м. Придобит е с договор №66/08.03.2017 г. и е вписан от „Ригел 63“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 42 000 лв.
Възбрана върху УПИ VI – 2240 - Търговия и услуги, кв. 130 по плана на гр. Септември с площ 149 кв. м, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда, с площ 106 кв. м. Адрес - ул.“Сараньово“ №1Б. Придобит е с договор №339/01.12.2016 г. и е вписан от „Ригел 63“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
Възбрана върху УПИ XXI – 2240 – За търговия и услуги, кв. 130 по плана на гр. Септември с площ 65 кв. м, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда, с площ 55 кв. м. по плана за застрояване и регулация на Община Септември с адрес - ул.“Сараньово“ №1А. Придобит е с договор №336/01.12.2016 г. и е вписан от „Ригел 63“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 18 000 лв.
Възбрана върху сграда с идентификатор 55155.22.239.1 по кадастралната карта и регистри на гр. Пазарджик с адрес: гр. Пазарджик, местност „Сазлъка“, разположена в имот с идентификатор 55155.22.239 с площ от 1 537 кв. м с предназначение – За търговски обект. Придобит е с постановление от 31.03.2017 г. на ЧСИ Добромир Даскалов, вписано от „Имоти 85“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 85 000 лв.
Възбрана върху имот №385010 в землището на с. Варвара, местност „Бунара“ с площ 21.207 дка. Придобит е с постановление от 06.01.2017 г. и е вписано от „Акразем“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 15 000 лв.
Възбрана върху имот №385005 в землището на с. Варвара, местност „Бунара“ с площ 41.510 дка. Придобит е с постановление от 06.01.2017 г. и е вписано от „Акра зем“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 20 000 лв.
Възбрана върху имот №000020 в землището на гр. Септември, местност „Адата“ с площ 95.133 дка и с начин на ползване „Рибарник“. Придобит е с договор за продажба на общински имоти №196/08.06.2016 г. и е вписан от „Ръжанков“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 44 166 лв.
Възбрана върху УПИ IV – 967, в кв. 75 по плана на гр. Септември с площ 680 кв. м, с адрес - ул.“Княз Борис I“ №78. Придобит е с договор №211/24.06.2016 г. и е вписан от „Лео газ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 9 720 лв.
Възбрана върху недвижим имот №387007 в землището на с. Варвара, местност „Бунара“ с площ 14.966 дка. Придобит е с постановление от 27.04.2017 г. и е вписано от „Лео газ“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 2 500 лв.
Възбрана върху имот №385006 в землището на с. Варвара, местност „Бунара“ с площ 14.225 дка. Придобит е с постановление от 14.02.2017 г. и е вписано от „Акра зем“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 7 000 лв.
Възбрана върху имот №013792 в землището на гр. Ветрен, местност „Байлови градини“ с площ 10.516 дка. Придобит е с постановление от 20.07.2016 г. на ЧСИ Добромир Даскалов и е вписано от „Акразем“ ЕООД. Пазарна стойност към настоящия момент – 6 600 лв.
Прочетена 20635 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg