On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Понеделник, 28/09/2020     e-mail: videlinabg@abv.bg
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
15:46:44 - 20/03/2020
КАК така Община Пазарджик е издала разрешение за поставяне на автомивка върху терена, след като го няма абсолютно задължителното положително СТАНОВИЩЕ от РИОСВ??? И как фирмата наемател е направила водовземно съоръжение без също така задължителното за целта становище на екоинспекцията???
„В РИОСВ - Пазарджик не е входирано уведомление за инвестиционно предложение съгласно Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за горецитирания имот, с предмет изграждане на „Автомивка" и не е провеждана процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие“. Това се казва в отговора на РИОСВ – Пазарджик на писмото до екоинспекцията на омбудсмана на РБългария Диана Ковачева, касаещо изграждането на автомивка върху зелена площ до жилищен блок на изхода за Пловдив. Освен РИОСВ, Ковачева алармира и Басейнова дирекция – Пловдив да извърши проверка и да я уведоми за резултатите от нея. Фактът, че не са внасяни документи в екоинспекцията за второто „Лимонче“, категорично доказва, че изграденият сондаж за подземни води върху общинския имот е незаконен, защото неизвестната фирма, която ще прави автомивката, не разполага със становище на екоинспекцията. Без такова становище пък Басейнова дирекция не може да издаде разрешително за водоползване от ново водовземно съоръжение. Ще разясним, че към прокарване на сондаж от търговско дружество може да се премине едва след получаване на такова разрешително, и то след като Общината, в качеството на наемодател, е дала писмено съгласие да се изгради сондаж в нейния имот. Това самоволно действие от страна на дружеството води не само до сериозни глоби за него и фирмата, направила водовземното съоръжение, но предполага и наказателно преследване. Дали това ще се случи обаче зависи изцяло от контролните и правоприлагащите държавни органи в лицето на Басейнова дирекция и прокуратурата.
И още нещо, не по по-малко важно: КАК така Община Пазарджик е издала разрешение за поставяне на автомивка върху терена, след като го няма абсолютно задължителното положително СТАНОВИЩЕ от РИОСВ??? Нещо повече, дори не са внесени никакви документи в екоинспекцията!!!
Припомняме, че омбудсманът Диана Ковачева беше сезирана за въпросната автомивка от писмо, придружено с протестна подписка на 94 живущи в блока на ул. „Пловдивска“, вх. 76, вх. 78, вх. 80, вх. 82, гр. Пазарджик. Същите са категорично против изграждане на автомивка с денонощен режим на работа върху общински терен, намиращ се под прозорците на жилищата им върху зелената площ между блока им и околовръстното шосе на Пазарджик. Според тях става въпрос за втора автомивка „Лимончето“, която, както и първата ще се разположи в общински имот. За случая „Виделина“ подробно писа, както и осветли казуса с първото „Лимонче“, намиращо се на паркинга до стадиона в Пазарджик.
Припомняме също, че в отговора на Ковачева до протестиращите се подчертаваше, че съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от Закона за администрацията, гражданите имат право на отговор на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес.
Това разяснение на омбудсмана е в отговор на получено от протестиращите писма от Община Пазарджик, в което те са уведомени, че за автомивката на бул. „Стефан Стамболов“ вече „има издадено Разрешение за поставяне след спазване на реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик. За разполагането на преместваемото съоръжение - павилион за автомивка, върху част от нереализирана улица с осови точки 1330, 1331, 1324 в ПИ с идентификатор 55155.507.41, съставляващ УПИ 1-жилищно строителство и гаражи, кв.515а, е изготвена схема за разполагане, при спазване на необходимите отстояния от съседни обекти и сгради и републикански път I-8“.
Пак в отговора на Община Пазарджик се твърди, че „Съгласно чл.6, ал.6 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик схемата е обявена на видно място в сградата на Общината и в 14-дневния срок от обявяването й не са постъпили възражения от заинтересовани лица. Проведен е конкурс за избор на ползвател при спазване на реда, посочен в Наредбата и въз основа на резултатите от конкурса със заповед на кмета на общината е обявен спечелилия участник за ползвател.
Въз основа на заповедта и одобрени строителни книжа е издадено Разрешение за поставяне на павилион за автомивка“.
Странното в цялата тази история е, че нито един от заинтересованите, живущи в жилищния блок на ул. „Пловдивска“, вх. 76, вх. 78, вх. 80, вх. 82 до момента на изграждане на сондажа не е имал никаква представа за намеренията на Община Пазарджик да им постави за съсед автомивка с денонощен режим на работа. Не по-малко странно е, че нито една от гореизброените и според Общината изпълнени процедури до избора на изпълнител, не фигурира в нейната интернет страница. Остава тайна къде се намира „видното място в сградата на Общината“, на което са били поставени необходимите за целта документи, касаещи въпросната процедура. Никъде в отговора на Община Пазарджик не е записана и фирмата, спечелила този конкурс, но до ушите на живущите в блока е достигнала информацията, че това ще е второто „Лимонче“ в Пазарджик.
Общинският терен, върху който ще се гради автомивката.
Изграденият сондаж.
Прочетена 19583 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg