On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 23/02/2020     e-mail: videlinabg@abv.bg
Пешеходният мост над р. Марица май вече е ГОТОВ! Открийте ПРИЛИКИТЕ с проекта!!! (СНИМКИ) Пешеходният мост над р. Марица май вече е ГОТОВ! Открийте ПРИЛИКИТЕ с проекта!!! (СНИМКИ) Пешеходният мост над р. Марица май вече е ГОТОВ! Открийте ПРИЛИКИТЕ с проекта!!! (СНИМКИ) Пешеходният мост над р. Марица май вече е ГОТОВ! Открийте ПРИЛИКИТЕ с проекта!!! (СНИМКИ) Пешеходният мост над р. Марица май вече е ГОТОВ! Открийте ПРИЛИКИТЕ с проекта!!! (СНИМКИ) Пешеходният мост над р. Марица май вече е ГОТОВ! Открийте ПРИЛИКИТЕ с проекта!!! (СНИМКИ) Пешеходният мост над р. Марица май вече е ГОТОВ! Открийте ПРИЛИКИТЕ с проекта!!! (СНИМКИ) Пешеходният мост над р. Марица май вече е ГОТОВ! Открийте ПРИЛИКИТЕ с проекта!!! (СНИМКИ) Пешеходният мост над р. Марица май вече е ГОТОВ! Открийте ПРИЛИКИТЕ с проекта!!! (СНИМКИ)
КПКОНПИ стартира производството за КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ за съветниците на Попов - Иванов и Камберова КПКОНПИ стартира производството за КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ за съветниците на Попов - Иванов и Камберова КПКОНПИ стартира производството за КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ за съветниците на Попов - Иванов и Камберова КПКОНПИ стартира производството за КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ за съветниците на Попов - Иванов и Камберова КПКОНПИ стартира производството за КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ за съветниците на Попов - Иванов и Камберова КПКОНПИ стартира производството за КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ за съветниците на Попов - Иванов и Камберова КПКОНПИ стартира производството за КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ за съветниците на Попов - Иванов и Камберова КПКОНПИ стартира производството за КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ за съветниците на Попов - Иванов и Камберова КПКОНПИ стартира производството за КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ за съветниците на Попов - Иванов и Камберова

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
09:55:15 - 15/01/2020
Съдът и адвокатите по делото (отляво надясно) Баташки, Манчев и Томов.
Прокуратурата се е присъединила към делото срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Септември, с което тя отказва да прекрати правомощията на кмета Марин Рачев, стана ясно на днешното заседание на Административен съд – Пазарджик. Според българското законодателство комисията трябваше да направи това след обявяването на Рачев в конфликт на интереси от Върховен административен съд (ВАС). В началото на заседанието съдия Христина Юрукова обяви пред страните по делото, че е постъпил протест от Районна прокуратура – Пазарджик в лицето на прокурор Петя Ташкова срещу решение №190 от 07.01.2020 г. на ОИК – Септември. По този повод съдът конституира като страна по делото и държавното обвинение и даде двудневен срок на жалбоподателите и ОИК да се произнесат по протеста на прокурор Ташкова. Въпреки желанието на представляващия обжалващите решението на ОИК адвокат Николай Баташки да вземе веднага отношение по прокурорския протест, ответната страна в лицето на адвокат Мануил Манчев за ОИК и адвокат Стефан Томов за Марин Рачев предпочете да се възползва от 2-дневния срок. Това не позволи на съда да продължи заседанието и делото беше отложено за 20 януари, понеделник.
Извън залата адвокат Баташки отговаря на въпроси на централни и местни медии, като оцени положително намесата на прокуратурата в едно гражданско по същество дело. Според него това е допълнително доказателство, че кметът на Септември Марин Рачев е „крадлив и лъжец“. Николай Баташки изрази увереност, че до 8 март делото ще е приключило на всички инстанции и Рачев ще бъде отстранен от поста му.
Въпреки многократните заявление от селски кметове и привърженици на Рачев в социалните мрежи, че днес ще подкрепят своя идол с идване пред сградата на съда, това не се случи. Единствено там престояха десетина полицаи, които трябваше да поддържат обществения ред.
Припомняме, че в закрито съдебно заседание на 10 януари, Административен съд – Пазарджик в лицето на съдия Красимир Лесенски обедини служебно заведените две дела по горния казус – едното от ПП „ПК Екогласност“, а другото – от МК „БСП за България“, Инициативен комитет „Да спасим Община Септември” и Петя Цанкова. В мотивите си съдия Лесенски е записал: „Съгласно разпоредбата на чл. 213 от ГПК, субсидиарно приложима в административното производство по силата на препращащата норма на чл. 144 от АПК, когато има образувани няколко висящи дела, които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да постанови общ съдебен акт. С оглед на това производствата по двете дела следва да бъдат съединени за съвместно разглеждане в едно производство и постановяване на общ съдебен акт по тях.“
Припомняме също, че на 10 декември 2018 г. Административен съд – София отмени решението КПКОНПИ по отношение на кмета на Септември Марин Рачев, с което комисията постанови, че Рачев е бил в конфликт на интереси относно издаването на заповед №57/15.09.2017 г., с която е одобрен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ №069028 в местността ”Селска кория” в землището на гр. Ветрен. Въпросната заповед е обслужвала „частен интерес на свързано с него лице по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.), с което е нарушил разпоредбата на чл. 8, изречение първо, хипотеза четвърта от ЗПУКИ (отм.)”, се казва в решението на комисията. Рачев не е подал задължителната декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ (отм.), което е в нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.).
На 26 декември 2017 г. „Виделина” публикува материал, базиран на собствено разследване, в който беше подробно описана предисторията, довела до подаване на сигнала до комисията. Същият е дело на адвокат Николай Баташки и е от 8 януари 2018 г. Тя започва с приемането с пълно мнозинство от присъствалите 18 общински съветници на Решение №229, взето с протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет - Септември, проведено на 30.03.2016 г. С това свое решение местните народни избраници са разрешили изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от ПИ №069028, местност ”Селска кория” в землището на гр. Ветрен. Предложението до тях е направено от кмета Марин Рачев. От текста на документа става ясно, че целта е да се проведе процедура по промяна на предназначението на част от имот №069028, с начин на трайно ползване „Дървопроизводителни горски площи” в УПИ „За семеен хотел”. За него трябва да се предвиди свободностояща нискоетажна застройка. Пътният достъп до обекта в новообразуваният УПИ ще се осъществи чрез съществуващи горски пътища и съществуващ на място път в дигата на язовирната стена.
Проектът пък трябва да отговаря на следните изисквания:
- Устройствената зона да бъде – „Ов” (Рекреационна устройствена зона за вилен отдих);
- Изработването му да е за сметка на „Ръжанков” ЕООД – Пазарджик.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ въпросното решение не подлежало на оспорване, гласуват вкупом съветниците и възлагат изпълнението му на кмета на община Септември Марин Рачев.
Ето какво е последвало след решението на ОбС – Септември. Комисия в Регионална дирекция по горите (РДГ) – Пазарджик, със свое решение № 2-I-1 от 21 декември 2017 г., почти предколедно, е променила предназначението на поземлен имот в горски територии – собственост на юридическото лице „Ръжанков” ЕООД. Фирмата е внесла надлежно изискуемите документи в държавното ведомство, а от тях става ясно, че инвестиционното й предложение е „Изграждане на обект „Семеен хотел”.
От решението на комисията към РДГ – Пазарджик, става ясно, че се променя предназначението на поземлен имот в горски територии с обща площ 5 дка и се касае за същия имот с номер 069028 в землището на гр. Ветрен. В тримесечен срок от съобщаване на решението, „Ръжанков” ЕООД трябва да заплати цена за промяна предназначението на поземления имот в горски територии, възлизаща на обща стойност 20 035 лева. Дървесината от имота е на собственика му и добивът и разпореждането с нея се организира от него и за негова сметка. Разрешава се сеч на дървета в площта с променено предназначение по реда на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (обн. ДВ бр. 64 от 19.08.2011 г.) след заплащане на горната сума, се казва още в решението на комисията към РДГ – Пазарджик.
Коя е фирмата „Ръжанков” ЕООД. Справка в търговския регистър тогава показа, че тя е собственост на Спаска Тодорова Рачева, майка на кмета Марин Рачев, а нейният управител към онзи момент е бил 37-годишният Иван Георгиев Ръжанков – втори братовчед на градоначалника на Септември. Адресната регистрация на дружеството е в с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета” № 16, а адресът, даден за кореспонденция, кой знае защо съвпада с този на офиса на съпругата на Марин Рачев – Васка Рачева: гр. Пазарджик, ул. „Братя Миладинови” № 3, ет. 1, ап. 3. На същия адрес са регистрирани или е даден за кореспонденция на още редица дружества, между които и вече заличеното от съда „Стройкомерс”, „Чепинска кариера”, „Плам ойл” и т.н. Със запорно съобщение от 31.10.2017 г. НАП – Пловдив, офис Пазарджик е запорирал дяловете на фирмата заради налични публични задължения на същата.
Самотно стоящите полицаи, които трябваше да укротяват феновете на Марин Рачев.
Прочетена 10624 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg