On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Понеделник, 30/03/2020     e-mail: videlinabg@abv.bg
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ
ИМА ли ЗАКОНИ за Община Пазарджик и наемателя на имота й за второто „Лимонче“? Документи за него дори НЕ са внасяни в РИОСВ! ИМА ли ЗАКОНИ за Община Пазарджик и наемателя на имота й за второто „Лимонче“? Документи за него дори НЕ са внасяни в РИОСВ! ИМА ли ЗАКОНИ за Община Пазарджик и наемателя на имота й за второто „Лимонче“? Документи за него дори НЕ са внасяни в РИОСВ! ИМА ли ЗАКОНИ за Община Пазарджик и наемателя на имота й за второто „Лимонче“? Документи за него дори НЕ са внасяни в РИОСВ! ИМА ли ЗАКОНИ за Община Пазарджик и наемателя на имота й за второто „Лимонче“? Документи за него дори НЕ са внасяни в РИОСВ! ИМА ли ЗАКОНИ за Община Пазарджик и наемателя на имота й за второто „Лимонче“? Документи за него дори НЕ са внасяни в РИОСВ! ИМА ли ЗАКОНИ за Община Пазарджик и наемателя на имота й за второто „Лимонче“? Документи за него дори НЕ са внасяни в РИОСВ! ИМА ли ЗАКОНИ за Община Пазарджик и наемателя на имота й за второто „Лимонче“? Документи за него дори НЕ са внасяни в РИОСВ! ИМА ли ЗАКОНИ за Община Пазарджик и наемателя на имота й за второто „Лимонче“? Документи за него дори НЕ са внасяни в РИОСВ!

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
09:55:15 - 15/01/2020
Съдът и адвокатите по делото (отляво надясно) Баташки, Манчев и Томов.
Прокуратурата се е присъединила към делото срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Септември, с което тя отказва да прекрати правомощията на кмета Марин Рачев, стана ясно на днешното заседание на Административен съд – Пазарджик. Според българското законодателство комисията трябваше да направи това след обявяването на Рачев в конфликт на интереси от Върховен административен съд (ВАС). В началото на заседанието съдия Христина Юрукова обяви пред страните по делото, че е постъпил протест от Районна прокуратура – Пазарджик в лицето на прокурор Петя Ташкова срещу решение №190 от 07.01.2020 г. на ОИК – Септември. По този повод съдът конституира като страна по делото и държавното обвинение и даде двудневен срок на жалбоподателите и ОИК да се произнесат по протеста на прокурор Ташкова. Въпреки желанието на представляващия обжалващите решението на ОИК адвокат Николай Баташки да вземе веднага отношение по прокурорския протест, ответната страна в лицето на адвокат Мануил Манчев за ОИК и адвокат Стефан Томов за Марин Рачев предпочете да се възползва от 2-дневния срок. Това не позволи на съда да продължи заседанието и делото беше отложено за 20 януари, понеделник.
Извън залата адвокат Баташки отговаря на въпроси на централни и местни медии, като оцени положително намесата на прокуратурата в едно гражданско по същество дело. Според него това е допълнително доказателство, че кметът на Септември Марин Рачев е „крадлив и лъжец“. Николай Баташки изрази увереност, че до 8 март делото ще е приключило на всички инстанции и Рачев ще бъде отстранен от поста му.
Въпреки многократните заявление от селски кметове и привърженици на Рачев в социалните мрежи, че днес ще подкрепят своя идол с идване пред сградата на съда, това не се случи. Единствено там престояха десетина полицаи, които трябваше да поддържат обществения ред.
Припомняме, че в закрито съдебно заседание на 10 януари, Административен съд – Пазарджик в лицето на съдия Красимир Лесенски обедини служебно заведените две дела по горния казус – едното от ПП „ПК Екогласност“, а другото – от МК „БСП за България“, Инициативен комитет „Да спасим Община Септември” и Петя Цанкова. В мотивите си съдия Лесенски е записал: „Съгласно разпоредбата на чл. 213 от ГПК, субсидиарно приложима в административното производство по силата на препращащата норма на чл. 144 от АПК, когато има образувани няколко висящи дела, които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да постанови общ съдебен акт. С оглед на това производствата по двете дела следва да бъдат съединени за съвместно разглеждане в едно производство и постановяване на общ съдебен акт по тях.“
Припомняме също, че на 10 декември 2018 г. Административен съд – София отмени решението КПКОНПИ по отношение на кмета на Септември Марин Рачев, с което комисията постанови, че Рачев е бил в конфликт на интереси относно издаването на заповед №57/15.09.2017 г., с която е одобрен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ №069028 в местността ”Селска кория” в землището на гр. Ветрен. Въпросната заповед е обслужвала „частен интерес на свързано с него лице по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.), с което е нарушил разпоредбата на чл. 8, изречение първо, хипотеза четвърта от ЗПУКИ (отм.)”, се казва в решението на комисията. Рачев не е подал задължителната декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ (отм.), което е в нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.).
На 26 декември 2017 г. „Виделина” публикува материал, базиран на собствено разследване, в който беше подробно описана предисторията, довела до подаване на сигнала до комисията. Същият е дело на адвокат Николай Баташки и е от 8 януари 2018 г. Тя започва с приемането с пълно мнозинство от присъствалите 18 общински съветници на Решение №229, взето с протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет - Септември, проведено на 30.03.2016 г. С това свое решение местните народни избраници са разрешили изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от ПИ №069028, местност ”Селска кория” в землището на гр. Ветрен. Предложението до тях е направено от кмета Марин Рачев. От текста на документа става ясно, че целта е да се проведе процедура по промяна на предназначението на част от имот №069028, с начин на трайно ползване „Дървопроизводителни горски площи” в УПИ „За семеен хотел”. За него трябва да се предвиди свободностояща нискоетажна застройка. Пътният достъп до обекта в новообразуваният УПИ ще се осъществи чрез съществуващи горски пътища и съществуващ на място път в дигата на язовирната стена.
Проектът пък трябва да отговаря на следните изисквания:
- Устройствената зона да бъде – „Ов” (Рекреационна устройствена зона за вилен отдих);
- Изработването му да е за сметка на „Ръжанков” ЕООД – Пазарджик.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ въпросното решение не подлежало на оспорване, гласуват вкупом съветниците и възлагат изпълнението му на кмета на община Септември Марин Рачев.
Ето какво е последвало след решението на ОбС – Септември. Комисия в Регионална дирекция по горите (РДГ) – Пазарджик, със свое решение № 2-I-1 от 21 декември 2017 г., почти предколедно, е променила предназначението на поземлен имот в горски територии – собственост на юридическото лице „Ръжанков” ЕООД. Фирмата е внесла надлежно изискуемите документи в държавното ведомство, а от тях става ясно, че инвестиционното й предложение е „Изграждане на обект „Семеен хотел”.
От решението на комисията към РДГ – Пазарджик, става ясно, че се променя предназначението на поземлен имот в горски територии с обща площ 5 дка и се касае за същия имот с номер 069028 в землището на гр. Ветрен. В тримесечен срок от съобщаване на решението, „Ръжанков” ЕООД трябва да заплати цена за промяна предназначението на поземления имот в горски територии, възлизаща на обща стойност 20 035 лева. Дървесината от имота е на собственика му и добивът и разпореждането с нея се организира от него и за негова сметка. Разрешава се сеч на дървета в площта с променено предназначение по реда на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (обн. ДВ бр. 64 от 19.08.2011 г.) след заплащане на горната сума, се казва още в решението на комисията към РДГ – Пазарджик.
Коя е фирмата „Ръжанков” ЕООД. Справка в търговския регистър тогава показа, че тя е собственост на Спаска Тодорова Рачева, майка на кмета Марин Рачев, а нейният управител към онзи момент е бил 37-годишният Иван Георгиев Ръжанков – втори братовчед на градоначалника на Септември. Адресната регистрация на дружеството е в с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета” № 16, а адресът, даден за кореспонденция, кой знае защо съвпада с този на офиса на съпругата на Марин Рачев – Васка Рачева: гр. Пазарджик, ул. „Братя Миладинови” № 3, ет. 1, ап. 3. На същия адрес са регистрирани или е даден за кореспонденция на още редица дружества, между които и вече заличеното от съда „Стройкомерс”, „Чепинска кариера”, „Плам ойл” и т.н. Със запорно съобщение от 31.10.2017 г. НАП – Пловдив, офис Пазарджик е запорирал дяловете на фирмата заради налични публични задължения на същата.
Самотно стоящите полицаи, които трябваше да укротяват феновете на Марин Рачев.
Прочетена 10920 пъти

Коментари до момента

 
Добавил: лилилан
10:27:31 - 15/01/2020

Ама тоя Рачев - МНОГО ГОЛЯМ БЕ!!!НЕДОСЕГАМ - НЯМА ПРОКУРАТУРА,СЪД И Т.Н.- ТОЙ Е БОГ !!!СПЕЦИАЛНО ЗА НЕГО - СЕПТЕМВРИЙСКОТО ОИК С ДРУГИ ЗАКОНИ И ТЪЛКОВАНИЯ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ!!!БРАВО!!!ГОЛЕМИ РАЗБИРАЧИ - ОИК СЕПТЕМВРИ!!!

Добавил: stefl i didi rum
12:40:59 - 15/01/2020

ei hora a nkade e kompetentnata motoretka s bogatiq re4nik kade e pop krastio urivata ku4ka i plamen plaha @@@@22222 TAQT SE KATO MI6OZI POPA PRELUBODEEZ DA SABIRA ONIQ S ROGATA( VASKOVZITE )AMA ROGATA IM OPIRAT V GIZITE I DA ZALQGAT PO PATQ A MOTORA S KRIVITE KRAKA DA GI VODI PRED SADA .KRASAVIZITE DIDA MAKARONA I STEFA SVINQTA DA SE NAPANAT S MALKO SALZI4KI I RA4KAPUR 6E E OSVOBODEN NAPOSLEDAK IZQVA GOLQMA IMA I MARIQNA MI6EVATA TQ E KOMPETENTNA PO VSI4KO I TQ NA KOLENEEEE V ZA6TITA NA RA4KO

Добавил: мнение
13:27:58 - 15/01/2020

Господин Ненков,възможно ли е да не публикувате коментари написани на латиница , с главни букви и в безумен стил и словоред? Освен неграмотността ,изказа и липсата на всякаква логика-двата коментара са обида за четящите .

Добавил: Сараньовец
19:46:36 - 17/01/2020

Абе до кога,държавата ще позволява един селски крадец да се подиграва с всички институции и закони?Кой го пази този измамник?

Добавил: nikoiii
17:42:42 - 18/01/2020

Еееее, ама не може така да се говори и пише срещу местната власт - крадец бил, палячо бил - срамота. Ето, сега всички кметове на кметства/уж без лозенския/ и общински съветници щели да подадат оставки в знак на солидарност със Свети Великомъченик Марин Септемврийски-крадливия. Направо сме в приказката Али Баба и 40-те разбойници - смях, ама пълен смях.

Страница 1 от 2
Първа
Предишна 1 2 Следваща

Добавяне на коментар

 
 
 
 
символи можете да въведете още

тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg